Voor 16:00 uur besteld, volgende werkdag verzonden!
Retourneren mogelijk binnen 14 dagen
Per verkochte Billy schoenen €1,- naar stichting RettLex!

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.  Dag: kalenderdag;

8.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 

2 Identiteit van de ondernemer

RettLex Company B.V. is gevestigd te Patrijsweg 18 te Rijswijk, en geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel.

KvK-nummer : 80327303

BTW-identificatienummer: NL861632199B01

Telefoonnummer: 0620101055

Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 15.00

E-mailadres: info@zipperenzo.nl

 

3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RettLex Company B.V. en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen RettLex Company B.V. en consument. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienst en voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

4 Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2  Indien de consument het aanbod van RettLex Company B.V. langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RettLex Company B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RettLex Company B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal RettLex Company B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4  RettLex Company B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RettLex Company B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5  RettLex Company B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

a). het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b). de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c). de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d). de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij RettLex Company B.V. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e). de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 Indien RettLex Company B.V. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

6 De prijs/verzendkosten

6.1 De prijzen op het moment van de bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.

6.2 Speciale aanbiedingen of actiecodes zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze aanbiedingen staan afgedrukt in een folder of nieuwsbrief en worden vermeld op de internetsite www.zipperenzo.nl en worden via de sociale media of nieuwsbrief verspreidt. Bestellingen die gedaan zijn voordat een speciale aanbieding of actiecode actief wordt, vallen buiten de actie deze code. Er kan geen aanspraak op de actie(code) gemaakt worden; RettLex Company B.V. geeft geen restitutie nav actie- en/of kortingscodes welke na een aankoop gedaan zijn.
Wanneer een product retour komt van een actie zullen wij dit herberekenen en het juiste bedrag hanteren en de actie vervalt. 

6.3  De prijzen die in de webshop genoemd worden zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt.

Gewijzigde tarieven voor verzenden, of afwijkende verzendkosten worden doorberekent aan de consument. Houd er rekening mee dat consumenten buiten Nederland een ander tarief betalen als in Nederland. 

 

7 Betaling

7.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manier worden betaald:

• iDEAL

 

RettLex Company B.V. kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite en/of de sociale media

7.2  In het geval dat met RettLex Company B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

7.3  In het geval dat voor betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. RettLex Company B.V. is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

7.4  Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die RettLex Company B.V. als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.

7.5  In geval van niet-tijdige betaling is RettLex Company B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 11.4 daaronder begrepen.

 

8 Levering en uitvoering

8.1 RettLex Company B.V. verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, streven wij ernaar deze binnen 24 uur te verzenden (indien de betaling akkoord is) vanaf de besteldatum, en geplaatst voor 16.00. RettLex Company B.V. is niet aansprakelijk voor langere levertermijnen, ten gevolge van overmacht bij de bezorgdiensten, bijvoorbeeld COVID19.

8.2  Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht per mail.

8.3  RettLex Company B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

 9 Herroepingsrecht bij levering van producten

9.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, gedurende 14 dagen. Dit is de bedenktijd, en deze gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De consument kan het artikel retourneren door contact op te nemen met RettLex Company B.V. via retouren@zipperenzo.nl en hier een retourformulier en verdere instructies aanvragen.

9.2 Tijdens deze termijn zal de consument of B2B partner zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking ONBESCHADIGD aan RettLex Company B.V. retourneren, conform de door RettLex Company B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

9.3  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RettLex Company B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen exclusief verzendkosten.

9.4 B2B Partners kunnen de bestelde artikelen terug sturen binnen de termijn van 20 dagen na ontvangst. In orginle verpakking en berschermingen. Zit er schade aan product of zijn de verpakkingen niet compleet. Zullen wij geen credit uitvoeren en het product aan u retourneren. 

9.5 Acties & korting acties voor consumenten zijn niet bedoel voor onze B2B Partners. Wilt u alnog hier gebruik van maken. Kunt u de goederen direct afrekenen zonder in te loggen. Het is niet toegestaan korting over korting toe te passen. 
 

 

10 Uitsluiting herroepingsrecht

10.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door RettLex Company B.V. alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

10.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)     die snel kunnen bederven of verouderen;

e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f)       voor losse kranten en tijdschriften;

g)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

10.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

 

11 Geschillen

11.1 De consument kan voor vragen en/of klachten direct mailen naar RettLex Company B.V. via info@zipperenzo.nl.

11.2 Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

11.3 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 De artikelen blijven eigendom van RettLex Company B.V. tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan en op de rekening van RettLex Company B.V. zichtbaar is.

12.2 De consument mag de producten, voordat het eigendom daarvan op de consument is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

13 Conformiteit en Garantie

13.1 RettLex Company B.V.  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2 RettLex Company B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van RettLex Company B.V.

13.3 Indien RettLex Company B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

13.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die RettLex Company B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

13.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. RettLex Company B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

13.6 De consument is gehouden RettLex Company B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen RettLex Company B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

13.7 Het is mogelijk dat RettLex Company B.V. op haar internetsite www.zipperenzo.nl links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. RettLex Company B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

14 Overmacht

14.1 In geval van overmacht is RettLex Company B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

15 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 16 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van RettLex Company B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

17 Belangrijke vermeldingen/ aanvullingen

BillyFootwear schoeisel word naast een gewone schoen, heel veel gebruikt als overschoen in geval van spalken gebruik. Belangrijk te weten is, dat de BillyFootwear schoenen in beginsel niet gemaakt zijn om over spalken te dragen. Het zijn normale schoenen, die dankzij de rits een universeel design en een alternatieve manier van toegang tot de schoen bieden, welke voor spalken dragers enorm handig is. Wanneer spalken in de BillyFootwear schoenen gedragen worden kunnen de spalken met name icm heel actief gebruik voor slijtage zorgen, net als bij elke andere schoen. BillyFootwear is per definitie niet onslijtbaar. De in de toekomst verkrijgbare WDR collectie is slijtvaster en beter instelbaar naar gelang en behoefte van de spalk die in de schoen gedragen wordt. Deze genieten dan ook de voorkeur gedragen te worden bij actieve spalkendragers. 

 

Indien er aan verzenden naar specifieke delen van Nederland of België extra verzendkosten zitten, worden deze doorberekend naar de consument, en is RettLex Company B.V. niet aansprakelijk voor deze hogere verzendkosten.

 

Indien een consument schoenen gekocht heeft, al dan niet na contact met RettLex Company B.V. over de beste maat, is RettLex Company B.V. nooit aansprakelijk voor het niet juist zitten van de (over)schoenen. Retourkosten kunnen in dit geval nooit verhaald worden op RettLex Company B.V.

Immers; elke spalk is uniek, en ondanks dat RettLex Company B.V. indien gewenst door de consument, een zo goed mogelijk advies tracht uit te brengen nav door de consument opgegeven maten van lengte/breedte/omvang, kan een schoen toch niet over een spalk blijken te gaan na ontvangst en passen. Dit risico ligt bij de consument.

 

RettLex Company B.V benadrukt ook, dat het gebruik van welke soort schoenen over spalken heen, voor eigen risico is van de consument.

De consument dient altijd kritisch te blijven kijken, ondanks de vaak enorm grote behoefte naar handige over-schoenen, of de schoenen nergens knellen of drukken op de spalk en voet. De consument is hier zelf verantwoordelijk voor en RettLex Company B.V. is nimmer aansprakelijk.

 

De BillyFootwear schoenen dienen voor gebruik ingespoten te worden met een goede beschermende spray. Dit om de levensduur en kleur van de schoenen langer te garanderen. Regelmatig herhalen. RettLex Company B.V. is niet aansprakelijk voor kleurverlies of slijtage van de schoenen.

 

Indien blijkt dat een consument zonder advies zelf een schoenen heeft gekozen en besteld, waardoor de schoen sneller kunnen gaan slijten door te veel wrijving, is dit geheel voor eigen risico van de consument, en is er per definitie geen recht op enige vorm van garantie of coulancebeleid.

 

BillyFootwear schoenen kunnen NIET in de wasmachine gewassen worden.

Dit beschadigd onder andere de rits, alsmede de stof. Consequenties van wasmachine was zijn voor de consument. RettLex Company B.V. is niet aansprakelijk voor opgetreden schade.

Vlekken op de schoenen dienen voorzichtig handmatig verwijderd te worden.

© RettLex Company B.V. 2024 | Design en Development door WebTwister.nl

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg

Totaal € 0,00